Eysa Mesih mundaq dédi ... men dunyaning nuridurmen. Manga egeshkenler

esla qarangghuluqta mangmaydu, belki ularda hayat nuri bolidu.

Contact us

Contact us

بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ

Biz bilǝn alaⱪilixing - Biz bilen alaqilishing - Биз билән алақилишиң

  • Namingiz - Namingiz - Намиңиз - نامىڭىز

  • Yurtingiz - Yurtingiz - Журтиңиз - يۇرتىڭىز

  • E-mail adresingiz - E-mail adrésingiz - ېماىل ئادرېسىڭىز *

  • Hǝt yezing- Xet yézing - Хәт йезиң- خەت يېزىڭ