Eysa Mesih mundaq dédi ... men dunyaning nuridurmen. Manga egeshkenler

esla qarangghuluqta mangmaydu, belki ularda hayat nuri bolidu.

Yéngi Ehde (Injil)

Anglash

Injilning bölümliri

Pütün

Muqeddes Kitab

Kona Ehde

(Tewrat, Zebur we Peyghemberler)