Əysa Mǝsiⱨ mundaⱪ dedi ... mǝn dunyaning nuridurmǝn. Manga ǝgǝxkǝnlǝr ǝsla ⱪarangƣuluⱪta mangmaydu, bǝlki ularda ⱨayat nuri bolidu.

  YENGI  ƏⱧDƏ (INJIL)

   КONA ƏⱧDƏ  (Tǝwrat, Zǝbur wǝ Pǝyƣǝmbǝrlǝr)

   PÜTÜN  MUⱩƏDDƏS  KITAB

      HƏRITILƏR  wǝ  SÜRƏTLƏR

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri 2013

 Əysa Mǝsiⱨning ⱨayati

Rosullarning paaliyǝtliri

 

Rosul Pawlus yazƣan hǝtlǝr

 

Baxⱪa hǝtlǝr wǝ Wǝⱨiy

 

 

Tǝwrat (Musa pǝyƣǝmbǝrning kitabliri)

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri 2013

Tarihiy kitablar

Xeiriy wǝ ⱨekmǝtlik kitablar

 Qong pǝyƣǝmbǝrlǝrning kitabliri

Baxⱪa pǝyƣǝmbǝrlǝrning kitabliri

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri 2013

Qüxürüx

Kona Əⱨdining dǝslǝpki 17 ⱪisimliri wǝ toluⱪ Injil

(Yengi Əⱨdǝ)

39 ⱪisimlardin tǝrkip tapⱪan

Kona Əⱨdining dǝslǝpki 17 ⱪisimliri (Tǝwrat wǝ tarihiy ⱪisimliri)

 

39 ⱪisimlardin tǝrkip tapⱪan

Kona Əⱨdining 17 ⱪisimliri kɵqürülgǝn. Ⱪalƣan ⱪisimliri keyinraⱪ tǝminlinidu

 

  • ALƏMNING YARITILIXI (ADƏM, NUⱧ, IBRAⱧIM, ISⱧAⱩ, YAⱩUB)

  • MISIRDIN QIⱩIX (MUSA)

  • ⱩANAAN YURTINI IGILIWELIX WƏ ⱧAKIMLAR DƏWRI

  • SULAYMAN WƏ ⱧIRODƏS DƏWRIDIKI MUⱩƏDDƏS IBADƏTHANA

  • BAXⱩA HƏRITILƏR WƏ RƏSIMLƏR (KONA ƏⱧDƏ)

  • ⱩƏDIMKI OTTURA XƏRⱩNING IMPERIYILIRI

  • KELƏQƏKTIKI MUⱩƏDDƏS IBADƏTHANA (ƏZƏKIYAL KITABIƢA ASASLANƢAN)

  • ƏYSA MƏSIⱧ DƏWRIDIKI ISRAIL

  • PAWLUSNING SƏPƏRLIRI

  • BAXⱩA HƏRITILƏR WƏ RƏSIMLƏR (YENGI ƏⱧDƏ)