Əysa Mǝsiⱨ mundaⱪ dedi ... mǝn dunyaning nuridurmǝn. Manga ǝgǝxkǝnlǝr ǝsla ⱪarangƣuluⱪta mangmaydu, bǝlki ularda ⱨayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

Yengi Əⱨdǝ (Injil)

Anglax Injilning bölümliri

Pütün

Muⱪǝddǝs Kitab

Kona Əⱨdǝ

(Tǝwrat, Zǝbur wǝ Pǝyƣǝmbǝrlǝr)