Əysa Mǝsiⱨ mundaⱪ dedi ... mǝn dunyaning nuridurmǝn. Manga ǝgǝxkǝnlǝr ǝsla ⱪarangƣuluⱪta mangmaydu, bǝlki ularda ⱨayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

  YENGI  ƏⱧDƏ (INJIL)

   КONA ƏⱧDƏ  (Tǝwrat, Zǝbur wǝ Pǝyƣǝmbǝrlǝr)

   PÜTÜN  MUⱩƏDDƏS  KITAB

      HƏRITILƏR  wǝ  SÜRƏTLƏR

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri

 Əysa Mǝsiⱨning ⱨayati

Rosullarning paaliyǝtliri

Rosul Pawlus yazƣan hǝtlǝr

Baxⱪa hǝtlǝr wǝ Wǝⱨiy

Tǝwrat (Musa pǝyƣǝmbǝrning kitabliri)

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri

Tarihiy kitablar

Xeiriy wǝ ⱨekmǝtlik kitablar

 Qong pǝyƣǝmbǝrlǝrning kitabliri

Baxⱪa pǝyƣǝmbǝrlǝrning kitabliri

Muⱪǝddǝs Kitab, Қǝxⱪǝrning nǝxri

Qüxürüx

Kona Əⱨdining dǝslǝpki 17 ⱪisimliri wǝ toluⱪ Injil

(Yengi Əⱨdǝ)

39 ⱪisimlardin tǝrkip tapⱪan

Kona Əⱨdining dǝslǝpki 17 ⱪisimliri (Tǝwrat wǝ tarihiy ⱪisimliri)

 

ALƏMNING YARITILIXI (ADƏM, NUⱧ, IBRAⱧIM, ISⱧAⱩ, YAⱩUB)

MISIRDIN QIⱩIX (MUSA)

ⱩANAAN YURTINI IGILIWELIX WƏ ⱧAKIMLAR DƏWRI

SULAYMAN WƏ ⱧIRODƏS DƏWRIDIKI MUⱩƏDDƏS IBADƏTHANA

BAXⱩA HƏRITILƏR WƏ RƏSIMLƏR (KONA ƏⱧDƏ)

ⱩƏDIMKI OTTURA XƏRⱩNING IMPERIYILIRI

KELƏQƏKTIKI MUⱩƏDDƏS IBADƏTHANA (ƏZƏKIYAL KITABIƢA ASASLANƢAN)

ƏYSA MƏSIⱧ DƏWRIDIKI ISRAIL

PAWLUSNING SƏPƏRLIRI

BAXⱩA HƏRITILƏR WƏ RƏSIMLƏR (YENGI ƏⱧDƏ)