Eysa Mesih mundaq dédi ... men dunyaning nuridurmen. Manga egeshkenler

esla qarangghuluqta mangmaydu, belki ularda hayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition