Əysa Mǝsiⱨ mundaⱪ dedi ... mǝn dunyaning nuridurmǝn. Manga ǝgǝxkǝnlǝr ǝsla ⱪarangƣuluⱪta mangmaydu, bǝlki ularda ⱨayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

DUNYANING NURI

⇧ سىنبەلگىنى چېكىڭ ⇧ «ئۇيغۇرچە مۇقەددەس كىتاب» ئەپنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن كونا يېزىق Kona Yéziq يېڭى يېزىق Yéngi Yéziq كىرىل يېزىق Kiril Yéziq لاتىن يېزىق Latin Yéziq

Sizni «Dunyaning Nuri» degǝn tor betigǝ ⱪarxi alimiz!

Huda dǝrwǝⱪǝ pütün insaniyǝtkǝ qong bir sirni ayan ⱪilƣandur.

Uxbu sirni qüxinip yǝtsingiz, u ⱪǝlbingizgǝ tǝwrǝnmǝs hatirjǝmlik, qongⱪur xadliⱪ elip beridu. Muⱪǝddǝs Yazmilarda:

«Huda ɵzini izdigǝnlǝrgǝ ǝjrini ⱪayturƣuqidur» dǝp pütülgǝn.

 

Siz xundaⱪ bir izdǝngüqi bolsingiz, muxu tor beti ⱨǝⱪiⱪǝtkǝ intilip izdinixingizdǝ yardǝm bolsun dǝp sizni oⱪux materiyallar, tingxalƣu

wǝ sinalƣu xǝklidiki arhiplar wǝ lentiƣa qüxürülgǝn bǝzi radio programmilar ⱪatarliⱪ türlük materiyallar bilǝn tǝminlǝydu.

 

Muxu bǝttǝ Muⱪǝddǝs Kitab, yǝni Tǝwrat, Zǝbur wǝ Injil ɵz iqigǝ alidiƣan Muⱪǝddǝs Yazmilarni oⱪuyalaysiz wǝ qüxürǝlǝysiz. Uningdin baxⱪa «Dunyaƣa kǝlgǝn nur», yǝni Əysa Mesiⱨ toƣrisida birnǝqqǝ uyƣurqǝ kitabqilarni qüxürgili bolidu. Əysa Mǝsiⱨning dunyaƣa kelixi, tǝlim-ⱨidayǝt yǝtküzüx hizmiti, ɵlümi wǝ ɵlümdin tirilip asmanƣa kɵtürülüxini kɵrsitidiƣan «Əysa Mǝsiⱨning tǝrjimiⱨali» degǝn ilⱨambǝhx kinoni kɵrsingiz bolidu (kino Injil, «Luⱪa bayan ⱪilƣan hux hǝwǝr»gǝ asaslanƣan). Mǝdⱨiyǝ nahxa-ƣǝzǝllǝrni anglisingiz yaki ⱨǝrⱪandaⱪ soal yaki gǝpliringizni ǝwǝtsingizmu bolidu. Ⱨǝⱪiⱪǝtkǝ intilip izdinixingizdǝ Huda sizgǝ yar bolƣay!

 

«Ⱨǝⱪiⱪǝtni bilisilǝr wǝ ⱨǝⱪiⱪǝt silǝrni azadliⱪⱪa erixtüridu»

(Yuⱨanna 8:32).

  Bu «Dunyaning Nuri» uyƣur tilidiki tor beti Əysa Mǝsiⱨ toƣrisidiki hux hǝwǝrni jakarlaydu. Bu bǝttǝ Muⱪǝddǝs Kitabning ɵtkǝn ǝsirning qaƣatay uyƣur tilidiki tǝrjimisi tǝminlinidu. Əsli ibraniy wǝ yunan tilidin ⱪilinƣan bu Muⱪǝddǝs Kitabning tǝrjimisi Ⱪǝxⱪǝr wilayitida 1900-yili ǝtrapida baxlinip, uyƣur wǝ xwitsiyǝlik etiⱪadqilarning ziq ⱨǝmkarliⱪida bǝja kǝltürüldi. Injil, yǝni Əysa Mǝsiⱨ toƣrisidiki Hux Hǝwǝr, Ⱪǝxⱪǝr xǝⱨiridǝ 1939-yilida nǝxr ⱪilindi. Muⱪǝddǝs Kitabning toluⱪ nushisi 1950-yilida Ⱪǝxⱪǝr xǝⱨiridǝ ǝmǝs, bǝlki Misir paytǝhti Ⱪaⱨirǝ xǝⱨiridǝ nǝxr ⱪilindi. Qünki xu dǝwrdǝ Ⱪǝxⱪǝr wilayitidǝ ⱪalay-miⱪanqiliⱪ yüz berip, uyƣur etiⱪadqilarning jamaiti ⱪattiⱪ ziyankǝxlikkǝ uqriƣanidi.

Bu tor beti ziyarǝt ⱪilƣuqilarni uxbu qaƣatay uyƣur tiliƣa tǝrjimǝ ⱪilinƣan Muⱪǝddǝs Kitab, ⱨǝmdǝ bu tǝrjimisining ⱨazirⱪi zaman uyƣur tiliƣa ɵzgǝrtilgǝn nushisi bilǝn tǝminlǝydu. 1950-yilidiki tǝrjimisigǝ asaslanƣan bu uyƣur tilidiki Muⱪǝddǝs Kitab ⱨazirⱪi uyƣur yeziⱪlirida, ⱨǝmdǝ 1965-1982-yillirida ixlitilgǝn «Yengi Yeziⱪ»ta tǝminlinidu.